top of page

"II" ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้บริการตรวจสอบวัตถุดิบที่มีตำหนิหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน และรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่านำเข้า ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ป.2/ 2546

 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อาจได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรและภาษีนำเข้าวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

 

Scrap Inspection คือ การตรวจสอบส่วนสูญเสีย

ส่วนสูญเสีย หมายถึง วัตถุดิบก่อนที่จะใช้หรือที่เหลือจาการผลิต ที่มีตำหนิ ที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้ หรือ เศษวัตถุดิบหรือของที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์หรือของที่ผลิตจากวัตถุดิบดังกล่าว ที่มีตำหนิ ที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้

โดยผู้ประกอบการสามารถนำยอดส่วนสูญเสียไปตัดบัญชีวัตถุดิบกับ BOI เพื่อขอปรับยอด Stock วัตถุดิบเพื่อไม่ต้องรับภาระในการชำระภาษีนำเข้าวัตถุดิบ ณ วันสิ้นสุดสิทธิการนำเข้า

 

Machinery Inspection คือการตรวจเครื่องจักรเก่านำเข้าโดยใช้สิทธิ BOI และออกใบรับรองการใช้งานเครื่องจักรเก่าทุกประเภท ที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิการนำเข้าของ BOI

ทาง BOI กำหนดว่าจะต้องมีใบ Certificate เพื่อเป็นการรับรองว่าเครื่องจักรเก่าสามารถใช้งานได้ และสามารถนำไปตัดบัญชีเครื่องจักรได้

การตรวจสอบส่วนสูญเสียและเครื่องจักรเก่า

นำเข้าโดยใช้สิทธิ BOI

บริการของเรา

รายละเอียดการให้บริการในการตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (Scrap) กับ BOI

1. ขออนุมัติวิธีการทำลายส่วนสูญเสียกับ BOI (ทำครั้งแรกครั้งเดียว) กรณีเคยมีการอนุมัติแล้วไม่จำเป็นต้องขออนุมัติวิธีทำลายอีก

2. โรงงานเตรียมข้อมูลปริมาณส่วนสูญเสียที่ต้องการตัดยอด วางแผนวันทำลาย และนัดให้เจ้าหน้าที่มาตรวจขั้นตอนการตรวจปริมาณ เจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจปริมาณประมาณ 10 % ของรายการ ว่าเป็นไปตามข้อมูลที่โรงงานแจ้ง และถ่ายรูปการทำลายไว้เป็นหลักฐาน

3. บริษัท ฯ จะทำการส่ง Certificate รับรองปริมาณมาให้หลังจากตรวจแล้วประมาณ 1-2 อาทิตย์

4. โรงงานสามารถทำเรื่องตัดยอดกับ BOI ได้เลย โดยใช้ใบ Certificate รับรองปริมาณ และหลักฐานการกำจัดแนบไปด้วย (กรณีขายเศษซากไม่ต้องใช้หลักฐานการกำจัด แต่จะต้องมีการเสียภาษี)

 

*** หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ BOI จะคงเหลือเป็นวัตถุดิบคงค้างในบัญชี Stockและจะต้องชำระภาษีอากรตามสภาพวัตถุดิบ ณ วันนำเข้า สำหรับวัตถุดิบคงเหลือเมื่อสิ้นสุดสิทธิการนำเข้าวัตถุดิบ***

 

รายละเอียดการให้บริการตรวจสอบเครื่องจักรเก่านำเข้า

เราให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. สถานภาพของการปรับปรุงซ่อมแซมหรือผลการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่

 2. ปีที่ผลิต

 3. ผลของการทดสอบเดินเครื่อง

 4. รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภัย

 5. รายงานการตรวจสอบ วันที่และสถานที่ ที่ทำการตรวจสอบ

ลูกค้าของเรา

เราได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้ามากมายเพื่อทำการตรวจสอบส่วนสูญเสียและเครื่องจักรเก่านำเข้า

Minebea, Canon , Pana Khon kaen , Forth, Focuz , Kendall ,Niles , GPV, Hanwa, Bardy , Emerson, Getriebe-Schaefer , Hitachi , LG , Mitsubishi, NEC , Panasonic , Pioneer , Sharp , Sony , Unicharm , Summit Laemchabang , SB Coil , Daikin , Thai Steel Keaspi , Chuo Thai Cable ,Thai Fuji , Sumitomo , Sumitronics , Sunplac , STT , SIIX , Eiwa , Showa , Alpine , Canon , Daidong , Daramic ,Hanwa , Kusatsu , Federal , Eun Sung , Furakawa , GE Tech , Thai NOK , Ikebana , Kokuyo , K.U.Nomura , ME Nikiso , Medpro , Mitsumi ,Maruai , Nidec , Nikon , Nissin , Siam Yamamori , Takacom , Thacom , Suzuki , Wonderful , AO Electronics , Toshiba, Topy Fastener , Wintex , KEI , Ajinomoto , Linkworld , Sunsui, Yamakata ,Yanmar ฯ ลฯ

ประโยชน์ของการใช้บริการกับ "II"

 • บุคลากรที่มีคุณภาพ

  • เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการตรวจสอบส่วนสูญเสียและเครื่องจักรเก่านำเข้าตามสิทธิ BOI มากว่า 10 ปี ทั้งยังมีความชำนาญในการตรวจสอบตามข้อกำหนดของ BOI 

 • การตรวจสอบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

  • เราตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตามข้อกำหนด BOI อย่างเข้มงวด

 • บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า

  • เราให้บริการตรวจสอบอย่างมีมาตรฐานและออกใบรับรองในเวลาอันรวดเร็ว (ภายใน 1-2 อาทิตย์หลังตรวจเสร็จ) เพื่อให้ท่านสามารถทำเรื่องตัดยอดกับ BOI ได้ทันที

Thailand CE mark, Thailand CCC mark, Thailand TIS mark, Thailand JIS mark, Thailand standard certification, Thailand inspection, Thailand quality inspection, Thailand commercial inspection, Thailand consult, Thailand product safety, UL Thailand, BOI inspection

International Inspection Thailand

bottom of page